2-29-12 Shimotakaido Suginami-ku Tokyo 
168-0073, Japan

For sales inquiries :
Strasburgo Showroom / Haruka Kimezawa
kimezawa@strasburgo.co.jp
(+81) 03 34707384

For press and other inquiries :
info@harunobu.murata.com